Ratownictwo Medyczne jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a także podsystemem ochrony zdrowia. System PRM został utworzony w celu zapewnienia pomocy medycznej każdej potrzebującej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Zadaniem Zespołu Ratownictwa Medycznego jest udanie się na miejsce zdarzenia , transport do szpitala a także zapewnienie wczesnej fazy leczenia szpitalnego.

Cele systemu Ratownictwa Medycznego

Stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego nazywamy taki stan, który polega na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów świadczących o pogorszeniu się zdrowia. Bezpośrednim następstwem tego zdarzenia może być uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała a nawet utrata życia. Stany zagrożenia życia wymagają podjęcia medycznych czynności ratunkowych.

Główne cele systemu ratownictwa medycznego to:

 • skrócenie czasu pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem leczenia,

 • dostarczenie odpowiednich sił i środków,

 • rozpoczęcie leczenia bezpośrednio na miejscu zdarzenia i kontynuowanie ich na kolejnych etapach działań. 1

 

1 M. Paszkowska Prawo dla ratowników medycznych, Difin SA, Warszawa 2016; s. 48

Kim jest ratownik medyczny?

Ratownik medyczny to zawód, który powstał stosunkowo niedawno. Po raz pierwszy został opisany w Ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownicy medyczni samodzielnie podejmują medyczne czynności ratunkowe, które wcześniej wykonywali tylko lekarze i pielęgniarki systemu.1

Podstawowym zadaniem ratowników jest ratowanie życia w stanach nagłych. Ratownicy medyczni są filarem PRM. Obecnie nie ma jeszcze odrębnej ustawy , która regulowałaby wykonywanie tego zawodu. Ratownicy medyczni nie mają także obowiązku uzyskiwania prawa do wykonywania swojego zawodu. 2

Osoba, która chce zostać ratownikiem medycznym, musi spełniać odpowiednie warunki określone w art. 10 ustawy o PRM.

Zatem zgodnie z prawem, zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 • posiada zdolność do czynności prawnych,

 • posiada zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia odpowiednim do wykonywania tego zawodu,

 • wykazuje znajomość języka polskiego w odpowiednim stopniu,

 • spełnia wymagania w zakresie kształcenia, tj.:

 • rozpoczęła studia wyższe na kierunku „ratownictwo medyczne” przed 30 września 2012 r. i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku związanym z ratownictwem medycznym (obejmujące min. 2455 godz. kształcenia oraz min. 80 pkt. ECTS) uzyskując tytuł licencjata,

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku związanym z ratownictwem medycznym (obejmującym min. 2455 godz. kształcenia i 80 pkt. ECTS), uzyskała tytuł licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w pomiocie leczniczym a także zdała egzamin ‘PERM” – Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego,

 • rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 naukę w szkole policealnej, uzyskując dyplom ratownika medycznego,

 • posiada dyplom uzyskany w państwie poza Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Jeżeli ratownik medyczny nie wykonywał swojego zawodu dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a zamierza rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych, obowiązany jest odbyć odpowiednie przeszkolenie. Jest ono realizowane w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres 6 miesięcy , pod nadzorem innego ratownika medycznego lub lekarza systemu. 3

Ratownik medyczny jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o PRM oraz posiada odpowiednie kwalifikacje. O fakcie że zawód ratownika medycznego jest zawodem medycznym informuje nas Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011r.4

Zawód ratownika medycznego polega na:

 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia,

 • podejmowaniu czynności zapobiegających zwiększeniu liczny poszkodowanych,

 • transportowaniu osób w stanie zagrożenia zdrowotnego,

 • edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia. 5

Najważniejszym zadaniem ratowników medycznych jest prowadzenie medycznych czynności ratunkowych (MCR). MCR są to świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane z publicznych środków. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez zespoły ratownictwa medycznego , w warunkach pozaszpitalnych , których celem jest ratowanie osób w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Kolejne z zadań to promocja zdrowia, która zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej jest działaniem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad stanem zdrowia co wpływa na jego poprawę oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

W skład promocji zdrowia wchodzą:

 • edukacja zdrowotna,

 • organizacja ochrony zdrowia,

 • profilaktyka.

Ratownicy medyczni mogą prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia z pierwszej pomocy mogą prowadzić ratownicy medyczni z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, w formie zajęć praktycznych i teoretycznych. Dodatkowo ratownicy mogą prowadzić również kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, jeśli posiadają aktualną wiedzę oraz umiejętności z zakresu KPP a także wspomniane już trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. 7

1 Ustawa z 25 lipca 2001r.oPaństwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2001 nr 113 poz.1207

2 M. Paszkowska Prawo dla ratowników medycznych, Difin SA, Warszawa 2016; s.82

3 Ustawa z dn. 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym , Dz.U. z 2013r. poz .757, z późn. zm.)

4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 lipca 2011r Dz.U. nr 151 poz. 896

5 Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, art. 11

6 M. Paszkowska Prawo dla ratowników medycznych, Difin SA, Warszawa 2016; s.89-91

7 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., nr. 256, poz. 252, z późn. zm.

.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj więcej:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

W polskim prawie możemy znaleźć kilka aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Część z nich nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy, inne zapewniają nam, jako osobom udzielającym pierwszej pomocy, ochronę prawną, kolejne natomiast wskazują…