Obie funkcje odpowiadają za ratowanie życia ludzkiego, jednak jedna z nich czyni to w sposób zaawansowany. Pojęcie „Ratownik” i „Ratownik Medyczny” określa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. W niej znajdziemy definicje, zakres uprawnień i sposób ich nabywania.

Czytając ustawę o PRM , dowiadujemy się, że Ratownik Medyczny to osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie tego zawodu, posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu oraz do dnia 1 marca 2013 rozpoczęła naukę w szkole policealnej lub ukończyła studia wyższe o specjalności ratownictwo medyczne i zdobyła tytuł licencjata. Od roku akademickiego 2019/2020 osoba, która ukończyła studia wyższe i zdobyła tytuł licencjata, dodatkowo musi zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego tzw. PERM.

Zawód ratownika medycznego polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny może udzielać samodzielnie lub na zlecenie lekarza, zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dodatkowo ratownik medyczny zobowiązany jest do udzielania wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan zagrożenia zdrowia lub życia oraz do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Ratownik medyczny zobowiązany jest również do ciągłej aktualizacji wiedzy, by udzielać świadczenia zdrowotne zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną.

Ustawa określa również kim jest „ratownik”. Może nim być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł „ratownika”.

Ratownik to osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, najczęściej tytuł ratownika wykonują osoby działające w ochotniczych organizacjach ratowniczych, strażach pożarnych oraz pracują w transporcie sanitarnym.

Uprawnienia

Uprawnienia ratownika medycznego:

 • Ocena stanu pacjenta. Kliniczne badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 • Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 • Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 • Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 • Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
  • rurki ustno-gardłowej;
  • rurki nosowo-gardłowej;
  • przyrządów nadgłośniowych (maska krtaniowa, rurka krtaniowa);
  • konikopunkcji.
 • Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
 • Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bez przyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
 • Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 • Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
 • Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 • Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Wykonanie i ocena zapisu EKG.
 • Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 • Monitorowanie czynności układu krążenia.
 • Wykonanie kaniulacji naczyń obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 • Wykonanie dojścia doszpikowego.
 • Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, śródskórną, doustną, podjęzykową, dopoliczkową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
 • Odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
 • Opatrywanie ran.
 • Tamowanie krwawień zewnętrznych.
 • Unieruchamianie i zabezpieczanie złamań, zwichnięć i skręceń.
 • Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • Przyjęcie porodu i opieka medyczna nad noworodkiem i położnicą.
 • Wykonanie segregacji medycznej (triage) pierwotnej i wtórnej.
 • Przygotowanie pacjenta do transportu lądowego i powietrznego oraz opieka medyczna podczas transportu.
 • Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 • Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
 • Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż 47 które może ratownik medyczny podać samodzielnie.
 • Podawanie samodzielne 47 leków.

Uprawnienia Ratownika:

·         resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;

·         tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;

·         unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;

·         ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;

·         prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

·         stosowanie tlenoterapii biernej;

·         ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

·         wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Różnica w uprawnieniach ratownika i ratownika medycznego, jest zatem ogromna. W końcu ratownik medyczny to w chwili obecnej osoba najczęściej po studiach wyższych, natomiast ratownik to osoba „tylko” po kursie, który trwa 66 godzin. 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp

Czytaj więcej:

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

W polskim prawie możemy znaleźć kilka aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Część z nich nakłada na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy, inne zapewniają nam, jako osobom udzielającym pierwszej pomocy, ochronę prawną, kolejne natomiast wskazują…

Zadania i obowiązki Ratownictwa Medycznego i ratownika medycznego

Ratownictwo Medyczne jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a także podsystemem ochrony zdrowia. System PRM został utworzony w celu zapewnienia pomocy medycznej każdej potrzebującej osobie, znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub…